بر اساس ارائه نقشه تابلو های فشار متوسط و تعداد ترانسفورماتورها و فضای تعیین شده توسط کارفرما اقدام به طراحی ساختمان پست داخلی میگردد.

در ساختمان پست داخلی جانمایی ترانسفورماتورها ، تابلوهای فشار متوسط و تابلوهای فشار ضعیف معیین میگردد. محاسبه فونداسیون مناسب ، اسکلت مستحکم و همچنین ایزوله نمودن ساختمان پست از نکات مهم طراحی پست بشمار میآید.  

بازدید: ۱۰۵