روشهای مختلف و در شرایط مختلفی که بر اساس نیاز باشد اجرا میگردد .

وشنایی کارخانجات

بر اساس نیاز بهره برداری از سالن های تولیدی روشنایی محیط سوله و سالن طراحی میگردد
روشنایی-کارخانه
بر اساس نیاز بهره برداری از سالن های تولیدی روشنایی محیط سوله و سالن طراحی میگردد

بازدیدها: ۶۴۷۵۶