بر حسب شرایط بهره برداری از دیماند خریداری شده و نوع کاربری ماشین آلات و فیدر های مصرفی اقدام به طراحی تابلو فشار متوسط میگردد. در تابلوی فشار متوسط نقاط مانوریو کلیدهای ورودی و خروجی بر اساس قدرت ترانسفورماتور  ها تعبییه میگردد. محاسبات  پیک مصرف و انتخاب ترانسفورماتور مناسب بهمراه رله های محدود کننده جریانی و نوع رله از نکات مهم طراحی تابلو فشار متوسط بشمار میآید. 

در طرح تابلوی فشار متوسط نوع و تیپ ترانسفورماتور ،  نوع و سایز کابل مصرفی ، حفاظت کابل ، کد کابل بپیوست جدول کدینگ جهت اجرا به کارفرما ارائه میگردد. 

بازدیدها: ۳۶۵