1. مشتریانی که در شرایط اجرای  کابلکشی ۲۰KV نمیباشد ، به ناچار شبکه هوایی به آنها پیشنهاد میگردد. بر این نظر محاسبه سیم و پایه ها متراژ اسپن ها در دستور کار طراحی قرارمیگیرد.
  2. بر اساس نیاز مشتریان که زمان خاموشی برای آنها حائض اهمیت بوده ، یکی از توانایی های این گروه طراحی خطوط مانوری ۲۰KV داخلی میباشد . که طبق نیاز و نقاط ضعف شبکه داخلی اقدام به ارائه طرح شبکه رینگ میگردد. 

 

 

 

 
بازدیدها: ۴۰۱