بالا سه فاز ورودی وارد کلید اتواتیک می شوند.سپس از خروجی کلید اتواتیک بر روی شین هایی که بالای کلید اتوماتیک وجود دارد توزیع می شوند.همانطور که در شکل مشاهده می کنید هشت سکسیونر و یک کلید مینیاتور سه فاز در تابلو وجود دارند که از شین های مسی ورودی می گیرند خروجی سکسیونر ها وارد تیغه های قدرت کنتاکتور خازنی شده سپس از خروجی کنتاکتور های خازنی به خازن ها وصل می شود که در قسمت زیرین تابلو قرار دارد ....