ساخت تابلو برق ATS

به طور کلی ساخت تابلو برق ATS به عنوان یک تابلو برق اتوماتیک برای تغییر منبع فراهم کننده جریان الکتریکی بسیار مهم است. در واقع این تغییر منبع به این صورت است که شما قادر هستید با استفاده از این تابلو برق ها دو عدد منبع مفید را برای فراهم کردن جریان الکتریکی یا همان جریان برق در نظر بگیرید ولی این موضوع با داشتن برخی شروط امکان پذیر است. برای مثال شما در یک زمان واحد تنها می توانید یکی از این منابع...