مدیریت مصرف برق

از اول تابستان تاکنون همه مردم با مشکل خاموشی‌های پی در پی که ضرر و زیان زیادی به کسب و کار آن‌ها وارد کرد درگیر بودند و هستند. خاموشی‌هایی که نشان‌دهنده ضعف هر ساله دولت در مدیریت مصرف برق است و تنها راهکاری که به ذهن دولت می‌رسد پاک کردن صورت مسئله و قطع برق بدون هیچ اطلاع قبلی یا ارائه جدول زمان‌بندی درست و دقیق برای این راهکار فوق‌العاده است؛ اما آیا وعده‌های دولت جدید برای کنترل مصرف برق در ک...