طراحی تابلو های برق فشار ضعیف

طراحی تابلو های برق فشار ضعیف

طراحی تابلو های برق فشار ضعیف


پس از بازدید از محل اجرای پروژه ، بر حسب نیاز کارفرما ، جهت طراحی تابلوهای برق اقدام میگردد. در طراحی تابلو پیش بینی ( در صورت موافقت کارفرما ) جهت طرح توسعه و همچنین اسامی فیدر های ورودی و خروجی مشخص شده است . جدول کدینگ که شامل سطح مقطع، تعداد کابلها ، شماره کابلها ، سایز ترمینالها  ، نوع و حفاظت کابلهای مورد استفاده درج میگردد و بپیوست پکیج طراحی به کارفرما ارائه میگردد.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید