با توجه به هزینه های تغییرات در صنعت برق حضور مشاور و ناظر  در هر پروژه ای باعث بر اجرای صحیح و اصولی آن پروژه  میگردد و البته باید دقت داشت که مشاور و ناظر منتخب دارای صلاحیت فنی و اجرایی کامل باشد.

ارائه طرح مناسب در اجرای هر پروژه به روند اصولی و صحیح آن پروژه کمک نموده تا به بهترین نحو و زمان ممکن اجرا گردد. طرح های این گروه برحسب دانش فنی و تجربه اجرایی تهیه وبه کارفرمایان ارائه میگردد. 

بازدیدها: ۲۴۱