روشنایی کارخانجات

روشنایی کارخانجات

روشنایی کارخانجات


بر اساس نیاز بهره برداری از سالن های تولیدی روشنایی محیط سوله و سالن طراحی میگردد.
روشنایی صنعتی به شیوه های مختلف و بر اساس ضریب مورد نیاز اجرا میگردد.
در صورت لزوم نور موضعی در قسمت های مورد نیاز تزریق میگردد.
اجرای روشنایی صنعتی میبایست بر اساس جدول ایمنی و مطابق استاندارد های بهداشت و ایمنی اجرا گردد.

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد روشنایی کارخانجات و روشنایی صنعتی و چگونگی اجرا ، هزینه پیاده سازی با ما تماس بگیرید

 

 

 

 

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید