تعمیر تعویض ترانسفورماتور معیوب در شرایط بحران

تعمیر ترانس برق

چانچه ترانسفورماتور شما معیوب شد نگران تعمیر آن و مدت زمان خاموشی نباشید. به شما ترانس جایگزین تحویل میگردد.


از شاخص ترین خدمات گروه صنعتی صنعت یار میتوان به توانایی تیم اجرایی این شرکت در خدمات رسانی به مشتریانی که ترانسفورماتور آنها سوخته یا نیاز به تعمیرات دارد و نمیتوانند خطوط تولید خود را متوقف کنند.

این شرکت با تحویل ترانسفورماتور جایگزین در شرایط بحران در جهت مشتری مداری اقدام به تحویل ترانسفورماتور رایگان مینماید.

چنانچه نیاز به تعمیرات و سرویس ترانسفورماتور داشتید ، نگران خاموشی و توقف خطوط تولید نباشید.

بدون هیچگونه محدودیتی با شماره تلفن 09121233109 و 02632208653 ( افشار ) تماس بگیرید.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید