خشت اول را که نهد معمار کج ، تا ثریا میرود دیوار کج . یکی از نکات مهم در شروع هر پروژه تعیین دیماند مصرفی میباشد .

از آنجائیکه تغیرات دیماند در بعضی از موارد به قیمت گرانی برای مشترکین بشمار میآید ، شایسته است انتخاب و خرید دیماند توسط کارشناس و متخصصین این امر صورت پذیرد.

کارشناسان این شرکت ضمن بررسی از میزان ظریب همزمانی  مصرف ، دیماند مورد نیاز  را  مشخص مینمایند و همچنین هزینه های برقراری انشعاب برق را به متقاضیان اعلام نموده و در صورت توافق کارفرما انجام کلیه امور از ابتدا تا زمان برقراری جریان را برعهده میگیرند.

بازدیدها: ۳۳۸